MEDIA o NAS

Natalia Kukulska w naszym białym kombinezonie z kołnierzykiem podczas koncertu w Filharmoni Szczecińskiej.
stylist :Paweł Talaga
fot. Jarek Zakrzewski – Flexi Design

duzy1
duzy2

SARSA w naszej granatowej eleganckiej sukience podczas Gali Róż 2015.
Stylista: Bartek Indyka

duzy1
duzy2

Paulina Smaszcz – Kurzajewska w naszej zielonej sukience podczas pokazu najnowszej kolekcji Roberta Kupisza
stylista: Bartek Indyka

duzy1
duzy2

Natalia Kukulska w Pytaniu na śniadanie w asymetrycznej bluzie LC LUCJA
stylist: Paweł Talaga

maly1
duzy2

Monika Krzywkowska na jesiennej ramówce Polsatu 2015 w kobaltowym kombinezonie

duzy1
duzy2

Ewa Farna w cekinowym kombinezonie od LC LUCJA podczas sesji zajęciowej do swojej najnowszej płyty

duzy1
duzy2

Cekinowy kombinezon w Lucy’s Magazine

duzy1
duzy2

Natalia Kukulska w kobaltowym kombinezonie na premierze książki “Tyle słońca. Anna Jantar”
stylist: Paweł Talaga

duzy1
duzy2

Agnieszka Kawiorska na imprezie Plejada TOP TEN 2015 w cekinowym kombinezonie ”

duzy1
duzy2

Joanna Opozoda w szafirowy komplecie z kolekcji ss2015 w najnowszym numerze Magazynu Moda & Styl

duzy1
duzy2

Honorata Skarbek w cekinowym kombinezonie podczas Gali Mistrzów Sportu

duzy2

Ewa Mielnicka Miss Polski 2014 w geometrycznym kombinezonie
photo: Malwina Sulima

duzy1
duzy2

Natalia Kukulska w kombinezonie LC LUCJA podczas sylwestra w Poznaniu na Placu Wolności
Stylista – Paweł Talaga

duzy2

Zofia Wichłacz w kombinezonie LC LUCJA- Opole 2014

duzy2

Różowa koronkowa sukienka na okładce magazynu “Gentleman”

duzy2

Szafirowa kobaltowa bluzka w magazynie “SUPERLINIA”
stylist: Kornelia Czereda

duzy2

Ewa Mielnicka oraz Agata Szewioła Miss Polski 2014 i 2010 w malinowym i szafirowym kombinezonie od LC LUCJA

duzy2

Maria Sadowska w cekinowym kombinezonie podczas koncertu kolęd w Pelplinie

duzy2

Honorata Honey Skarbek w kampanii nowego zapachu C-Style by C-Thru w białym i malinowym kombinezonie LC

duzy2

NOWOŚCI

MOJE KONTO

Login

Register

KASA

LOOKBOOK

Wszystkie

Shop

SALE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.lclucja.com

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lclucja.com prowadzony jest przez firmę LC LUCJA Łucja Kępczyńska, ul. Koziegórska 5/1, 26-600 Radom, e-mail: lucja.info@gmail.com, NIP: 7962969481 REGON: 362749370, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.lclucja.com.
3.Definicje:

a)Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.lclucja.com.

b)Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c)Sprzedawca – LC LUCJA Łucja Kępczyńska, ul. Koziegórska 5/1, 26-600 Radom, e-mail: lucja.info@gmail.com, NIP:7962969481 REGON: 362749370, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

d)Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f)Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g)Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

h)Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

i)Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j)Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

k)Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

l)Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

ł)Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu

m)Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

n)Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5,

o)Załącznik nr 3 – dołączony do Regulaminu dokument, umożliwiający złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej.

4.Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

5.Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: lucja.info@gmail.com.

6.W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7.Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

8.Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lclucja.com, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

9.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a)złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b)złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

c)złożenie Zamówienia drogą mailową.

4.Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5.Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

7.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

8.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest przesłanie przez Kupującego na adres: lucja.info@gmail.com wypełnionego formularza (Załącznik nr 3).

9.Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty po godz. 14 i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

11.Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu.

12.Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

13.Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi 5 dni roboczych.

14.Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

15.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

2.Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek).

3.Wpłatę za zamówiony towar klient dokonuje:

a) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 5 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
właściciel rachunku: Łucja Kępczyńska
bank: BZWBK
nr rachunku: 27 1090 2590 0000 0001 3141 9961

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3.W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

4.W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§4. DOSTAWA

1.Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

2.Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności.

5.Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

6.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

7.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8.Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

9.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy

10. Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do piątku.

11. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

12. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

§ 5 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.Koszt dostarczenia pokrywa kupujący.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§5. REKLAMACJA

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres lucja.info@gmail.com. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

4.Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia
procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

5.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

7.Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt.

8.Reklamacje należy kierować na adres:
LC LUCJA Łucja Kępczyńska
ul.Obrzeżna 3/200
02-691 Warszawa

9.Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. GWARANCJA

1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.Wzór oświadczenia Najlepiej ODESŁAĆ NA e-maila lucja.info@gmail.com a jego oryginał dołączyć do zwrotu.

3.Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4.Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

8.W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

10.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

11.Zwroty należy kierować na adres:
LC LUCJA Łucja Kępczyńska
ul.Obrzeżna 3/200
02-691 Warszawa

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.lclucja sąwłasnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2.Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.bibidreams.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3.Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.lclucja.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4.Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

1. Administrator – LC LUCJA Łucja Kępczyńska, ul. Koziegórska 5/1, 26-600 Radom, e-mail: Lucja.info@gmail.com, NIP: 7962969481

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Sprzedawca informuje, że korzysta z reklamy za pomocą retargetingu personalizowanego RTB.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

5a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

5b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.Administratorem Danych Osobowych jest: przez LC LUCJA Łucja Kępczyńska, ul. Koziegórska 5/1, 26-600 Radom, e-mail: Lucja.info@gmail.com, NIP: 7962969481 REGON: 362749370,

3.W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

a)Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz by kontakt z Tobą był możliwy.

b)Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

c)Nr telefonu – zdarza się, że powiadamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

d)Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

e)Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

f)Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4.Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

a)Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

b)Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

5.Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6.Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, jak np. dane dostępu do Twojego konta bankowego.

7.Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek strony internetowej lub prześlij e – mail pod adres lucja.info@gmail.com

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie odstąpienia od umowy Pobierz plik pdf
Załącznik nr 2 – Reklamacja towaru Pobierz plik pdf

Dostawa i zwroty

Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź Poczty Polskiej
Standardowo zamówiony towar wysyłamy do 5 dni roboczych.

Koszty wysyłki:

POLSKA

Zamówienie przekraczające kwotę 400 zł wysyłane jest gratis, na koszt sklepu.

W przypadku przekroczeniu tego terminu informujemy klienta o późniejszej wysyłce.
W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia.

Jeśli zakupiony towar nie spełnia oczekiwań, można zwrócić go w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki

Zwracane towary odeślij na adres informując nas o tym wcześniej wysyłając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres lucja.info@gmail.com Przyspieszy to weryfikację Twojego zwrotu.

LC LUCJA Łucja Kępczyńska
ul.Obrzeżna 3/200
02-691 Warszawa
Kliknij aby pobrać formularz zwrotu towaru
Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie odstąpienia od umowy Pobierz plik pdf

Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto wskazane w formularzu zwrotu w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu.

Polityka prywatności

Dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /dalej jako: RODO/.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników serwisu https://mebags.pl/ jest dla nas bardzo ważna, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa ochrony powierzonych nam danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności precyzuje i wyjaśnia zasady oraz zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień RODO.

Ogólna Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego https://lclucja.com/ jest: Łucja Kępczyńska z siedzibą w ul.Koziegórska 5/1, 26-600 RADOM, NIP: 796-296-94-81, REGON: 362749370 (dalej: „Administrator).
Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez adres email: lucja.info@gmail.com
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).
2. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

do celów prawidłowego wykonania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis https://lclucja.com/ /dalej: Serwis/ (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do: dokonania rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenie zamówionego towaru, możliwości skorzystania przez Ciebie ze wszystkich uprawnień konsumenckich, takich jak np. odstąpienie od umowy, rękojmia, czy gwarancja jakości.
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu otrzymywania informacji o nowościach i promocjach, w postaci newslettera. Subskrybowanie newslettera Łucja Kępczyńska “LC LUCJA” następuje na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – adresu email. Newsletter zawiera własne informacji handlowe dotyczące na przykład promocji czy wyprzedaży (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymanie neweslettera, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć wysyłając e-mail na adres: lucja.info@gmail.com.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2.5 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania newslettera. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych.
w celu promowania własnej marki oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wówczas, gdy odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook oraz Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Ciebie o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Rodzaj danych, które przetwarzamy
Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie konieczne jest do:

zalogowania się w Serwisie:
imię i nazwisko
adres email
dokonania zakupów w Serwisie:
imię i nazwisko
adres dostawy
numer telefonu
adres email
Dane podawane opcjonalnie:
PESEL – w przypadku, gdy żądasz wystawienia faktury
NIP – w przypadku, gdy będąc przedsiębiorca żądasz wystawienia faktury
w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Twój rachunek bankowy prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu.
4. Prawo do sprzeciwu
W związku z tym, że jedną z podstaw przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Twoich danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetworzenie. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do czasu niezbędnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – do ochrony naszych praw i roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy.
Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
6. Odbiorcy danych
Twoje osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, a to: firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, nr NIP: 526 020 41 10.
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności oraz podmiotom świadczącym usługi prawne oraz rachunkowe.
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, iż dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
9. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu https://lclucja.com/

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy te dane niezgodnie z prawem, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Chroniąc wasze dane osobowe, stosujemy takie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które pozwolą nam zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, a także zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych.

O NAS

LC LUCJA

Firma LC to różnorodność fasonów, pomieszanie stylów oraz różna kombinacja gorących, pełnych mocy kolorów.Kolekcje LC balansują między dwoma światami – mody wysokiej i stylu ulicy. Projektując swoją linię ubrań LC LUCJA podąża za głosem intuicji, niezawodnie podpowiadającym jej, czego pragną kobiety. Wszystko co nas otacza wywiera na nas wpływ i staje się naszą inspiracją.Swoją linie ubrań dedykujemy wymagającym fankom mody ceniącym sobie projekty, które łączą w sobie nonszalancję z elegancją.

duzy2

KONTAKT

Adres: LC LUCJA ŁUCJA KĘPCZYŃSKA
ul.Koziegórska 5/1
26-600 Radom
e-mail: lucja.info@gmail.com